Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

Taşra Birlik Üyelik ve Kuruluş

19 Şubat 2018
• Birlikler; ürün veya ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belirlenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az onaltı tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle, asgarî ilçe düzeyinde kurulur. Birliğin toplam üretim kapasitesinin ürün bazında, Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek asgarî düzeyin altında olmaması gerekir.( En az 16 kişi ile kurulur ve yıllık 3600 ton süt üretimi olması gerekir,)

• Aynı ürün veya ürün grubu için ilçe düzeyinde en fazla bir birlik kurulabilir. Birlikler, tarım üreticilerinin geniş katılımını sağlayacak tedbirler alır.

• Birlik, üyelerin imzaladıkları tüzük ile Bakanlığa müracaatları sonucunda tüzel kişilik kazanır. ( İlde ise valilik, ilçede ise kaymakamlığa dilekçe yazılacak,)

• Birlik tüzüğünün; gerçek kişiler tarafından bizzat, tüzel kişiler tarafından yetkili temsilcilerince imzalanmış olması şarttır. Birlik tüzüğü ve ekleri, Bakanlıkça otuz gün içinde incelenir.

• Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üreticiler, kendi aralarından beş kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birliği temsil eder.

• Birlik tüzüğünde mevzuata aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde, bunların giderilmesi, geçici yönetim kurulundan yazı ile istenir. Bu yazının tebliğinden itibaren otuz gün içinde belirtilen noksanlıklar tamamlanmaz veya mevzuata aykırılık giderilmez ise Bakanlıkça birliğin tescili yapılmayarak, kurucu üyelere bildirilir ve genel hükümlere göre işlem yapılır.


Dilekçe Örneği;
………(MAKAMA)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 29.06.2004 tarih ve 5200 sayılı yasasına göre ……….. örnek(26) süt üreticisinin katılımıyla ………………örnek (Ankara )süt üreticileri birliği tüzüğü imza altına alınmıştır…………….örnek (Ankara ) Süt üreticileri birliğinin kurulması için gerekli işlemlerin başlatılmasını saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

     Eki:1 adet tüzük,
     …..örnek(26)Adet nüfuz kağıdı fotokopisi,
     …..örnek(26)Adet ikametgah
     …. örnek(26)Adet çiftçi belgesi 

Not: Kuruluş Genel Kurulu için yapılacak işlemler ve Genel Kurul gündemi için Merkez Birliğimiz ile irtibata geçiniz. 
 


TAŞRA BİRLİKLERE ÜYE OLMAK İÇİN 
• Birliğin iştigal ettiği ürün veya ürün grubu ile ilgili pazara yönelik üretimde bulunmak ve birlik aracılığı ile pazarlamayı taahhüt etmesi gereken asgari ürün miktarının belirlenmesi,

• Çiftçi belgesi sahibi olmak,

• Gerçek kişiler bakımından, on sekiz yaşını doldurmuş olmak,

• Tüzel kişilerin birliklere üyelik başvurusu için kendi yetkili organlarınca yetkilendirilmesi gerekir,

• Birliğin kuruluşunda kurucu üyelerin Birlik tüzüğünü imzalamaları, sonradan Birliğe üye olanların Birlik tüzük hükümlerini kabul ettiklerine dair dilekçe vermiş olma.

• Belirlenen Birlik aidatını peşin ödemek,

• Birlik bulunduğu üretim dalında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sertifika veya benzeri belge veriliyorsa adına tanzim edilen bu belgenin ibrazı.