Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği

GENEL KURUL İLANI

GENEL KURUL

11 Şubat 2023

 

TÜRKİYE TARIMSAL SÜT ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği 2023 yılı Olağan Genel Kurulumuz 01.03.2023 saat 10.00’ da Anıttepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 151 Çankaya / ANKARA Altınel Otel İstanbul salonunda aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı takdirde 08.03.2023 tarihinde aynı adres ve saatte aynı gündem doğrultusunda yapılacaktır.

 

GÜNDEM

1)      Açılış ve yoklama,

2)      Divan teşekkülü,

3)      Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4)      Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,

5)      Davetlilerin konuşması,

6)      Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve ibrası,

7)      Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası,

8)      Merkez Birliği, Merkez Birliği İktisadi İşletmesi ve SÜTBİR Belgelendirme Şirketine ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,

9)      Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği ve İktisadi İşletmesinin 2021 ve 2022 yıllarının kesin hesaplarının görüşülmesi ve ibrası,

10)    2023–2024 yılları tahmini bütçe ve çalışma programlarının görüşülmesi, ibrası ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

11)    2019 yılındaki Genel Kurulda 11. Madde de Merkez Birliğimiz tarafından icra takibi yapılan birliklerimizden sadece yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretlerinin tahsil edilmesine, faiz alınmamasına, faiz işletilen birliklerimiz için tahsil edilen faiz miktarlarının sonraki yıllar için yıllık aidat borçlarından mahsup edilmesi için Yönetim Kuruluna verilen yetkinin, Ülkemizde yaşanan pandemi, doğal afetler vb. durumlar göz önüne alınarak belirtilen konularda yetkinin tekrar Yönetim Kuruluna verilmesi,

12)   5200 Sayılı Kanun’la kurulan Süt Üretici Birlikleri ve İktisadi İşletmeleri her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak ve satmak istediklerinde Genel Kurullarından geçirmek, Yönetim Kurulu kararı almak ve Merkez Birliğine bildirmek şartıyla işlem yapabilmeleri hususunun Genel Kurulun oylamasına sunulmasına,

13)  Merkez Birliğimiz ve İktisadi İşletmemizin üye birliklerimiz ve üreticilerimiz için yapacağı ve yapmış olduğu proje ve yazılımlara üye birliklerimizin dahil olması ve kullanılmasının Genel Kurulun oylamasına sunulmasına,

14)  Şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak ve ortak almak, nev’i ni değiştirmek veya kurulmuş şirketlerin tasfiyesi için her türlü yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesi,

15)  Merkez birliği, iktisadi işletmesi, kurmuş veya kuracağı tüzel kişilikler, ortak olduğu tüzel kişilikler vasıtasıyla Banka ve finans kuruluşları nezdinde para çekme, yatırma, gerekli gördüğü hallerde kredi kullanmak, leasing kullanmak, kefil olmaya, kefillikten istifaya, kefillikten çekilmeye, ahzu kabzaya ipotek alınması veya verilmesi, faiz, repo, hazine bonosu vb. gibi her türlü yatırım araçlarında mevcut birikimlerini değerlendirmeye, sulh ve ibraya, dava eden ve edilen olarak hareket etmeye, davadan feragate, feragati davayı kabule, temlik vermeye, kabul etmeye, bono, çek, emre muharrer senet poliçe imzasına kabul ve reddine, ihalelere girmeye pay sürmeye, kapalı zarf ve teklif mektupları tevdiine, teminat yatırmaya, çözdürmeye, geri almaya, gayri menkul kiralamaya, kiraya vermeye, yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemeye, düzenlenen gezilere katılmaya, bu konularla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla her türlü yazışma, anlaşma ve sözleşmeleri imzalamak, her türlü temsil ve ilzam için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

16)  Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü taşınır taşınmaz demirbaş alınmasına, gayrimenkul satış vaadinde bulunulmasına, tamamen yada hisseli olarak satılması veya kiralanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

17)  Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her türlü projeye başvuruda bulunulması, ortak olunması, uygulanması, tarımın gelişmesine katkı sağlayacak, üye birliklerin ve üreticilerin kullanımına fayda sağlayacak her türlü projenin hazırlanması, geliştirilmesi, Bakanlığımızca yürütülen regülasyon ve uygulanacak diğer programlara dahil olunması, Alt birliklerin yürüttüğü projelere ortak olunması ve gerekli durumlarda maddi, ayni katkıda bulunulması ve bunlarla ilgili gerekli harcamaları yapmak, gerektiğinde devretmesi için yönetim kuruluna yetkilendirilmesi,

18)  İktisadi işletmemiz ve Merkez birliğimizin iştiraki olan tüzel kişilikler vasıtasıyla yurt içi ve yurt dışından her türlü girdi temininde bulunmak, bunlarla ilgili bayilik almak, aracılık etmek, eğitim ve belgelendirme hizmeti vermek, proje yürütmek, gerekli tesisleri kurmak, kiralamak veya ortak olmak ve almak, bu tesislerden elde edeceği ürünleri yurt içi ve yurt dışına pazarlamak konusunda yetki verilmesi ve bu yetkileri gerektiğinde devretmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,

19)  Merkez birliği, iktisadi işletmesi ve iştiraki olduğu tüzel kişiliklerde Hukuk müşaviri, Bağımsız denetçi veya Bağımsız Denetim kuruluşlarıyla, Mali müşavirlerle, Danışmanlar ile her türlü şartlarının belirlenmesi, bunlarla ilgili anlaşmaların imzalanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

20)  Merkez Birliği kayıtlarına göre kapanmış olan birliklerin, Merkez Birliğine olan borçlarının silinmesine haklarında yasal takibat yapılanların dosyalarının kapatılmasını için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

21)  Kanun, tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre iş ve işlemlerini, yükümlülüklerini yerine getirmeyen birliklerin üyelikten çıkartılmaları ve yıllık aidatlarının tahsili veya silinmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

22)  Birlik YönetimKurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin, şehir içi ve şehir dışı yolluklarının ve harcırahlarının daha önce alınan Genel Kurul kararlarındaki gibi aynen uygulanmaya devam etmesinin karara bağlanması.

23)  Yüksek Danışma Kurulu Üyelerinin isimlerinin ve her türlü mali haklarının, görev ve yetkilerinin, görev sürelerinin Merkez Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulana yetki verilmesi,

24)  Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

25)  Dilek ve temenniler.

26)  Kapanış.

 

Bilgilendirme; Merkez Birliğimiz Tüzüğünün 13. Maddesi gereği, Genel kurul toplantısı ile ilgili ilanın ulusal bir gazetede ilanından sonra üye olan birlik temsilcileri ve Merkez Birliğine borcu olanlar Genel Kurulda oy kullanamazlar.